Wszystko zależy od płci

Innowacja wie co to płeć! Dlatego wprowadzanie kreatywnych zmian i pomysłów zupełnie inaczej wychodzi mężczyznom niż kobietom

Innowacyjność to zdolność gospodarki, przedsiębiorstwa do kreatywności, tworzenia i wdrażania innowacji produktowych, procesowych i społecznych, jak również ich absorpcji. Wiąże się z aktywnym zaangażowaniem w procesy innowacyjne i w tym sensie łączy się też z wyznaczaniem strategii zarządzania. Zainteresowanie mówieniem o innowacjach, innowacyjności w Polsce jest ogromne, ale, w rzeczywistości, w ich tworzeniu Polska jest w ogonie Europy, co widać w statystykach.

Innowacyjność to także zdolność do wykorzystywania pewnych zasobów, które posiadamy. Mogą to być zarówno zasoby ludzkie, rzeczowe, kapitałowe, jak i informacyjne. Na uwagę zasługuje tutaj też kultura innowacyjna. Badacze sprawdzają, od czego może zależeć poziom innowacyjności danej grupy czy kraju. Zauważyli już, że większe wydatki budżetowe na naukę, prace rozwojowe i działalność innowacyjną wcale nie powodują, że Polska skokowo poprawia swoją pozycję w rankingach innowacyjności.

Naukowcy od blisko 3 lat analizują rolę kobiet i mężczyzn w procesach innowacyjnych. Obserwują przy tym zjawiska, które potwierdzają nierówności w tym zakresie. Różnice ujawniają się między innymi w dziedzinie zatrudnienia, płac i pełnienia różnych funkcji naukowych, politycznych lub biznesowych. Nie chodzi przy tym o płeć biologiczną, tylko o role przypisywane kobietom i mężczyznom, określane jako płeć kulturowa „gender”.

– Kobiety są dobrze wykształcone. Jest ich więcej, niż mężczyzn zarówno na studiach magisterskich jak i doktoranckich. Potem pojawia się luka w osiąganiu wyższych pozycji naukowych, szczególnie tytułów profesorskich. Kobiety zdecydowanie rzadziej osiągają wyższe stanowiska w nauce i w biznesie. Zgłaszają mniej patentów niż mężczyźni. A przecież badania amerykańskie pokazały, że zespoły mieszane są bardziej efektywne niż monopłciowe, dzięki synergii wynikającej z właściwej kombinacji umiejętności, kompetencji, empatii, zdolności, odwagi – obserwuje prof. Ewa Okoń-Horodyńska.

Okazuje się, że pewna część uzdolnień intelektualnych nie kształtuje się wtedy, gdy jesteśmy już na świecie a znacznie wcześniej. Wielu badaczy wskazuje natomiast, że niektóre różnice pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, a nawet w życiu prenatalnym.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że proces innowacji to współpraca ludzi o rozmaitych kwalifikacjach, kreatywności, interesach, ale również doświadczeniu i pełnionych rolach społeczno-kulturowych. Takie role związane są m.in. z płcią. Jak wynika z badań – kreatywność kobiet i mężczyzn objawia się w wielu przypadkach w odmienny sposób. Często jednak przedstawicielom obu płci narzuca się pewne role. My z łatwością się do nich dostosowujemy, a to wcale nie jest dobre. W związku z tym każda polityka powinna brać pod uwagę owe odmienności cechujące kobiety i mężczyzn. Nie potrzeba tutaj zatem zmiany w polityce, ale przełamania pewnych barier kulturowych.

Przeprowadzone analizy dotyczące między innymi wykorzystania kompetencji, wiedzy i umiejętności wskazują, że kobiety są znacznie lepiej wykształcone, znają więcej języków i można im bardziej ufać, a mimo to wypadają z rynku. Trudno nie wnioskować, iż traci na tym gospodarka.

Co ciekawe, kobiety otwierają własne firmy nie dlatego, że zauważają lukę płacową między własną pensją a uposażeniami tak samo wykształconych mężczyzn na podobnych stanowiskach w większych przedsiębiorstwach. Panie ratują się takim decyzjami przed brakiem pracy. Jest to tzw. przedsiębiorczość wymuszona. W przypadku klasycznych motywacji, jak ciekawy pomysł na biznes, odsetki kobiet i mężczyzn zakładających firmy są podobne.

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami mogą stanowić podstawę do wzrostu liczby działań innowacyjnych. Nie chodzi tutaj tylko o odmienność ich cech, ale o zupełnie inne podejście do tych procesów. Kobiety w podejściu do innowacji są zdecydowanie bardziej zachowawcze i skromne. Znacznie lepiej radzą sobie one także w kwestii rozwoju innowacji miękkich, organizacyjnych czy społecznych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Ela Makos

Autor

Ela Makos

Polecamy

Powiązane Artykuły