Konkurs: Zmień się z Wahl na Święta!

W te Święta możesz nie tylko utyć z przejedzenia, ale też zafundować sobie świetny start w 2018 rok! Dzień Mężczyzny i firma Wahl zapraszają do udziału w konkursie, w którym do wygrania mamy trzy wysokiej jakości trymery. Z nimi codzienna pielęgnacja zarostu stanie się przyjemnością!

Boże Narodzenie się zbliża, a już za tydzień padnie pierwsze stwierdzenie „Święta, Święta i po Świętach”. Ani się obejrzysz, a będziesz planować noworoczne postanowienia. Dlaczego nie pomyśleć o zmianach już teraz? Zapraszamy do konkursu Zmień się z Wahl na Święta, w którym możesz zrobić sobie prezent i jednocześnie zmienić komfort pielęgnacji zarostu w 2018 roku!

Do wygrania są trzy profesjonalne trymery od międzynarodowego lidera na rynku maszynek dla mężczyzn. Model Groomsman All-In-One Rechargeable pozwala na dowolne przycinanie i formowanie zarostu dzięki trzem grzebieniom do brody, pięciu prowadnicom regulującym długość, trymerowi do włosków w mało dostępnych miejscach oraz nakładce do golenia przy samej skórze.

Każdy z trymerów po naładowaniu umożliwia korzystanie do 80 minut bezprzewodowo, co czyni model Groomsman doskonałą propozycją na urlop czy wyjazd biznesowy – by wszędzie wyglądać bez zarzutu!

By wejść w 2018 rok z nową jakością wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Do czego przyda Ci się profesjonalny trymer marki Wahl w nowym roku?

Na odpowiedzi czekamy do północy 29 grudnia włącznie pod adresem projekt.sukces@gmlifestyle.pl. Nagrodzimy trzy najciekawsze odpowiedzi, dlatego nie bójcie się zdradzić planów na przyszły rok, w których profesjonalny trymer może się przydać!

konkurs-wahl-full

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnik biorący udział w konkursie jest zobligowany do polubienia strony na facebooku „Wahl Polska – Home Products” oraz Dzień Mężczyzny. Uczestnicy, którzy nie dokonają tej czynności nie będą brani pod uwagę podczas przyznawania nagród.
  2. Dopuszczamy jedno zgłoszenie od każdego uczestnika, w razie wielokrotnych zgłoszeń brane pod uwagę będzie tylko to pierwsze.
  3. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do mężczyzn, jednak dopuszcza się udział kobiet chcących zrobić prezent dla bliskiej osoby. Warunkiem jest jednak udzielenie odpowiedzi dotyczącej mężczyzny, który miałby zostać użytkownikiem nagrody.

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez Dzień Mężczyzny:

1. Konkursy organizowane są dla czytelników DzienMezczyzny.pl.

2. Organizatorem konkursów jest redakcja portalu DzienMezczyzny.pl, wydawanego przez Lifestyle Coach sp. z.o.o. Nagrodami w konkursach są gadżety ufundowane przez wydawcę lub partnerów, klientów i reklamodawców wydawcy.

3. Każdy kto chce wziąć udział w którymkolwiek konkursie, zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego ustalonego przez organizatora konkursu.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursach wielokrotnie.

5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

6. Nagrody w konkursach są ustalane i podawane do wiadomości czytelników i Uczestników w materiale umieszczanym w portalu www.DzienMezczyzny.pl, bądź za pośrednictwem maila dla osób wyłonionych jako laureaci.

7. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników Organizator podaje do wiadomości w informacji promującej konkurs na stronie www.DzienMezczyzny.pl, bądź za pośrednictwem maila. O wynikach zwycięzcy są informowani na stronie internetowej oraz/lub osobiście: drogą mailową, bądź pocztową.

8. Komisja i zasady przyznawania nagród

a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja w składzie: Anna Chodacka i Aneta Zadroga. W szczególnych przypadkach, Komisja może być poszerzona o przedstawiciela partnera konkursu. O tym Uczestnicy zostaną poinformowani przed przystąpieniem do konkursu.

b) Komisja decyduje o przyznaniu nagród w oparciu o zadanie konkursowe, ustalone wcześniej z partnerem konkursu, o ile taki funduje nagrody w danym konkursie.

c) Wyniki zostają ogłaszane na stronie internetowej www.DzienMezczyzny.pl lub drogą mailową, po zakończeniu konkursu.

d) W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody.

9. Nagrody

a) Nagrodami w Konkursach są gadżety i podarunki ufundowane przez Partnerów Konkursu lub Wydawcę tytułu i portalu.

b) Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w jednym Konkursie.

10. Przyznawanie Nagrody

a) Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi każdego z nich o wygranej wysyłając informację na adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości odebrania nagrody w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy – w przypadku nagród wymagających odbioru osobistego. W innych wypadkach Nagrody zostaną Laureatom wysłane pocztą.

b) O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.

c) W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

d) Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

e) Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

11. Roszczenia i reklamacje

a) Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników, pod rygorem wygaśnięcia.

b) Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

c) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: anna@gmlifestyle.pl.

d) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

e) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

12. Postanowienia końcowe

a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

c) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

e) Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Administratorem tych danych – w rozumieniu ustawy jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Powyższe zasady są zasadami udziału w Konkursach organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o.

Redakcja Magazynu
Polecamy

Powiązane Artykuły