Akademia Podatków 8Tax: Zawiadomienie o kontroli podatkowej a prawa podatnika

Niniejszy tekst Akademii Podatków 8Tax jest poświęcony tematyce kontroli podatkowych. – Na co dzień spotykam się bowiem z częstymi przypadkami, w których podatnik pozwala na prowadzenie czynności kontrolnych, pomimo tego, że godzić się na te czynności nie musiał  informuje Beata Hudziak, partner zarządzający, doradca podatkowy 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. – Urzędnicy zaś nie pouczają podatników o ich prawach i zdarza się, że wykorzystują niewiedzę podatnika, wykonując czynności, których nie wykonywaliby, gdyby podatnik swoje prawa znał – dodaje Beata Hudziak.

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI PODATKOWEJ

Nie wszyscy niestety wiemy, że gdy do naszych drzwi puka kontrolujący z urzędu skarbowego i komunikuje nam o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, to mamy prawo powiedzieć mu, iż może nas odwiedzić…, ale dopiero za 7 dni. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują bowiem, że o kontroli podatkowej organ kontroli ma obowiązek powiadomić podatnika.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • wskazanie zakresu kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

PAMIĘTAJ!

Nie musisz przyjmować kontrolujących, gdy tylko pojawią się z informacją, że zamierzają skontrolować twoje rozliczenia. Masz prawo zaprosić kontrolujących za 7 dni.

UWAGA!

Czas na przygotowanie się do kontroli podatkowej wynosi w takim przypadku minimum 7 dni. A o tym, co możesz zrobić w tym terminie, napiszę w kolejnym artykule.

UWAGA!

Nie będzie czasu na przygotowanie się do kontroli podatkowej, gdy podatnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli przed upływem 7 dnia od dnia zawiadomienia.

Kontrola może być wszczęta w terminie od 7 do 30 dnia, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, chyba że podatnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli przed upływem 7 dnia od dnia zawiadomienia. Zgoda podatnika musi być wyrażona na piśmie.

Jeżeli kontrola podatkowa nie zostanie wszczęta do 30 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, to wszczęcie kontroli po tym terminie wymaga kolejnego skutecznego powiadomienia podatnika.

PAMIĘTAJ!

Gdy kontrolujący nie zdążą wszcząć kontroli w terminie 30 dni od dnia, w którym zawiadomili cię o wszczęciu kontroli, to muszą cię jeszcze raz zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli. Podsumowując, należy pamiętać, że w przypadku, gdy ma rozpocząć się kontrola podatkowa, powinniśmy zostać zawiadomieni o zamiarze jej wszczęcia i nie mamy obowiązku wyrażać zgody na rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni od daty zawiadomienia. Oznacza to, że mamy minimalnie 7 dni na przygotowanie się do planowanej kontroli podatkowej.

 

Są jednak sytuacje, w których naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

BEZ ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI PODATKOWEJ

Nie zostaniemy uprzedzeni o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola:

 • dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT,
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • dotyczy tzw. nieujawnionych źródeł dochodów,
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • zostaje wszczęta w trybie przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa,
 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby, lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne, lub utrudnione,
 • ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury.

Nie zostaniemy także zawiadomieni o zamiarze wszczęcia kontroli, gdy kontrolowany:

 • został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej np. za popełnienie przestępstwa skarbowego (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika),
 • jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

KONTROLA PODATKOWA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z rozpoczynającą się kontrolą podatkową.

 • Czy telefoniczne zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest wystarczające?

NIE. Kontrolujący mają obowiązek zawiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej na piśmie.

 • Czy w sytuacji, gdy kontrola ma dotyczyć podatku dochodowego od osób prawnych i kontrolujący bez zapowiedzi przyjdą na kontrolę, to mam obowiązek przyjąć kontrolujących?

NIE. Co do zasady, kontrola w zakresie podatku dochodowego musi być poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola może rozpocząć się najwcześniej w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym podatnik został skutecznie zawiadomiony o kontroli.

 • Czy w sytuacji, gdy kontrolujący przyjdą na kontrolę bez zapowiedzi i każą mi podpisać, że wyrażam zgodę na rozpoczęcie kontroli przed upływem 7 dni od zawiadomienia, to mam obowiązek przyjąć kontrolujących?

NIE. Kontrola może rozpocząć się najwcześniej w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym podatnik został skutecznie zawiadomiony o kontroli. Podatnik może odmówić podpisania zgody na rozpoczęcie kontroli przed tym terminem.

 • Czy jeżeli kontrola dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług, to kontrolujący mają obowiązek zawiadomić mnie o zamiarze kontroli?

NIE. Zwrot podatku VAT jest tym przypadkiem, gdy kontrolujący nie mają obowiązku zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli.

 • Czy jeżeli kontrola dotyczy zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych, to kontrolujący mają obowiązek mnie zawiadomić o zamiarze kontroli?

TAK. Kontrola podatkowa dotycząca zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych, jak i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych dla swej skuteczności wymaga powiadomienia podatnika o zamiarze jej wszczęcia.

KONTROLE Z URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO

Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że kontrole mogą być prowadzone zarówno przez urzędy skarbowe, jak i urzędy celno-skarbowe (dawnej urzędy kontroli skarbowej). Niestety, gdy na kontrolę przychodzi do nas urząd celno-skarbowy, to w ogóle nie zawiadamia nas o zamiarze wszczęcia kontroli. Oznacza to, że powyżej opisane prawa ma podatnik wyłącznie wówczas, gdy kontrola ma być prowadzona przez urząd skarbowy.

O tym, co możemy zrobić w czasie tych 7 dni od daty zawiadomienia nas o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, napiszę w kolejnym artykule.  Tymczasem życzę wszystkim, aby pozyskana wiedza nie musiała być nigdy wykorzystywana.

 

 

 

Partner cyklu – 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o

Autor: Beata Hudziak, partner zarządzający, doradca podatkowy 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o

Anna Chodacka
Polecamy

Powiązane Artykuły